Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Sau Khi Quý Vị Đã Nộp Cáo Buộc

Sau Khi Quý Vị Đã Nộp Cáo Buộc

Kiểm Tra Tình Trạng Cáo Buộc

Quý vị có thể kiểm tra các cáo buộc gửi vào hoặc sau ngày 2 tháng Chín, 2015 trên Hệ Thống Tình Trạng Cáo Buộc Trực Tuyến. Đối với các cáo buộc gửi trước ngày đó, quý vị có thể tìm hiểu về tình trạng cụ thể của cáo buộc đã gửi bằng cách gọi điện tới văn phòng khu vực của EEOC nơi quý vị đã nộp cáo buộc. Nếu quý vị có số tham chiếu cáo buộc, quý vị cũng có thể gọi điện đến số miễn cước 1-800-669-4000 (TTY: 1-800-669-6820 hoặc điện thoại video ASL 1-844-234-5122) của EEOC để biết thêm thông tin chung về tình trạng cáo buộc.

Bổ Sung Cáo Buộc

Nếu, sau khi quý vị nộp cáo buộc, xảy ra các sự kiện mới mà quý vị tin là hành vi phân biệt đối xử, chúng tôi có thể bổ sung những sự kiện này vào cáo buộc của quý vị và điều tra chúng. Đây được gọi là “sửa đổi” cáo buộc. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể quyết định xem liệu có tốt hơn không nếu đệ trình một cáo buộc mới về phân biệt đối xử. Nếu có các sự kiện mới được thêm vào cáo buộc của quý vị hoặc quý vị nộp một cáo buộc mới, chúng tôi sẽ gửi bản sao của cáo buộc mới hoặc cáo buộc được sửa đổi tới chủ lao động và điều tra các sự kiện mới cùng với những cáo buộc còn lại. Xin lưu ý rằng, quý vị phải tuân thủ nghiêm ngặt thời hạn nộp cáo buộc nếu quý vị muốn sửa đổi một cáo buộc. Thực tế là việc quý vị nộp một cáo buộc sớm hơn không có nghĩa là thời hạn này được kéo dài. Vì lý do này, quý vị nên liên hệ ngay với điều tra viên của mình nếu quý vị nghĩ rằng đã xảy ra các sự kiện khác mang tính phân biệt đối xử.

Cập Nhật Thông Tin Liên Hệ của Quý Vị

Điều quan trọng là chúng tôi phải biết cách liên hệ với quý vị khi chúng tôi tiến hành điều tra một cáo buộc. Quý vị có thể cập nhật thông tin liên hệ của mình bằng cách gọi đến văn phòng khu vực của EEOC nơi quý vị đã nộp cáo buộc. Hoặc quý vị có thể gọi cho EEOC theo số miễn cước 1-800-669-4000 (TTY: 1-800-669-6820), và chúng tôi sẽ gửi thông tin liên hệ của quý vị tới văn phòng thích hợp.

Yêu Cầu Thông Báo Quyền Được Kiện

Quý vị có thể liên hệ với văn phòng EEOC nơi xử lý cáo buộc của quý vị để yêu cầu một Thông Báo Quyền Được Kiện. Quý vị nên gửi yêu cầu này bằng văn bản. 

Nếu quý vị đã nộp cáo buộc theo Đề Mục VII (phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính và nguồn gốc quốc gia), hoặc theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA) dựa trên tình trạng khuyết tật, quý vị phải có Thông Báo Quyền Được Kiện từ EEOC mới có thể gửi đơn kiện tới tòa án liên bang. Nhìn chung, EEOC phải có 180 ngày để giải quyết cáo buộc quý vị gửi. Mặc dù, trong một số trường hợp, EEOC có thể đồng ý cấp Thông Báo Quyền Được Kiện trước 180 ngày.

Nếu quý vị đã nộp cáo buộc theo Đạo Luật Chống Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác trong Tuyển Dụng (phân biệt đối xử dựa trên độ tuổi từ 40 trở lên), quý vị không cần phải có Thông Báo Quyền Được Kiện của EEOC. Quý vị có thể nộp đơn kiện lên tòa án liên bang 60 ngày sau khi quý vị đã nộp cáo buộc tới EEOC.

Nếu quý vị đã nộp cáo buộc theo Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng (phân biệt đối xử về tiền lương dựa trên giới tính), quý vị không cần phải có Thông Báo Quyền Được Kiện của EEOC. Quý vị có thể nộp đơn kiện tới tòa án liên bang trong vòng hai năm kể từ ngày quý vị nhận được séc lương mang tính phân biệt đối xử cuối cùng.