Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Nhân Viên và Người Xin Việc

Nhân Viên và Người Xin Việc

Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Công Bằng Hoa Kỳ thực thi Các luật của liên bang về cấm phân biệt đối xử trong việc làm. Những luật này bảo vệ quý vị khỏi bị phân biệt đối xử trong việc làm khi sự phân biệt đối xử này liên quan đến:

  • Đối xử không công bằng vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (gồm cả việc đang mang thai, bản dạng giới tính và xu hướng tính dục), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền của quý vị.
  • Sự quấy rối của người quản lý, đồng nghiệp, hoặc những người khác tại nơi làm việc của quý vị, vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (gồm cả việc đang mang thai, bản dạng giới tính và xu hướng tính dục), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền của quý vị.
  • Từ chối cung cấp tiện nghi hợp lý tại nơi làm việc mà quý vị cần bởi đức tin tôn giáo hoặc tình trạng khuyết tật của quý vị.
  • Trả thù bởi vì quý vị đã khiếu nại về phân biệt đối xử trong công việc, hoặc giúp điều tra hoặc giúp kiện cáo về phân biệt đối xử trong công việc.

Nếu quý vị tin rằng quý vị đã bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc, quý vị có thể gửi "Cáo Buộc về Phân Biệt Đối Xử." Tất cả các luật EEOC thực thi, ngoại trừ Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng (Equal Pay Act), đều yêu cầu quý vị phải gửi Cáo Buộc Về Phân Biệt Đối Xử cho chúng tôi trước khi quý vị có thể kiện chủ lao động về phân biệt đối xử trong công việc. Ngoài ra, một cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan, thay mặt cho một người khác, có thể gửi cáo buộc để bảo vệ danh tính của người bị phân biệt đối xử.

Lưu ý: Nhân viên của liên bang và người xin việc có mức bảo vệ tương đương nhưng quy trình khiếu nại khác nhau.

Không phải tất cả các chủ lao động đều chịu sự điều chỉnh của luật chúng tôi thực thi, và không phải mọi nhân viên đều được bảo vệ. Việc này có thể thay đổi tùy vào loại hình chủ lao động, số lượng nhân viên chủ lao động có và loại phân biệt đối xử bị cáo buộc. Đồng thời, quý vị phải biết rằng quý vị chỉ được gửi cáo buộc trong những giới hạn thời gian nghiêm ngặt. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyến khích quý vị đọc các thông tin sau đây để giúp xác định những quyền của mình và quý vị cần thực hiện hành động gì.

Phạm Vi Điều Chỉnh
Chủ lao động của quý vị có chịu sự điều chỉnh của luật không? Quý vị có được bảo vệ không?

Tính Kịp Thời
Quý vị phải gửi cáo buộc trong thời gian bao lâu?

Gửi Cáo Buộc 
Cách gửi, quy trình xử lý cáo buộc, khắc phục cáo buộc v.v... của EEOC.

Phân Biệt Đối Xử theo Loại

Các Thực Hành Bị Cấm
Chủ lao động không thể làm gì?