Breadcrumb

  1. Home
  2. Impormasyon sa Tagalog
  3. Seksuwal na Panghaharas

Seksuwal na Panghaharas

Ilegal na mangharas ng tao (aplikante o empleyado) dahil sa kasarian ng taong iyon. Maaaring kabilang sa panghaharas ang "seksuwal na panghaharas" o mga hindi kanais-nais na seksuwal na pagkilos, mga kahilingan para sa seksuwal na pabor, at iba pang seksuwal na pang-aabuso na ginagawa nang pasalita o sa pisikal na paraan.

Gayunpaman, hIndi kailangang maging seksuwal ang panghaharas, at maaaring kabilang dito ang mga nakakapanakit na komento tungkol sa kasarian ng tao. Halimbawa, ilegal na mangharas ng babae sa pamamagitan ng paggawa ng mga nakakapanakit na komento tungkol sa mga babae sa pangkalahatan.

Maaaring maging babae o lalaki ang biktima at nanghaharas, at maaaring pareho ang kasarian ng biktima at nanghaharas.

Bagaman hindi ipinagbabawal ng batas ang simpleng panunukso, mga hindi inaasahang komento, o mga natatanging pangyayaring hindi gaanong nakababahala, ilegal ang panghaharas kapag lumikha ang pagiging madalas o malala nito ng mapanganib o mapanakit na lugar ng trabaho o kapag nagresulta ito sa isang hindi magandang desisyon sa trabaho (tulad ng pagkasisante o pagka-demote ng biktima).

Maaaring ang nanghaharas ay ang supervisor ng biktima, isang supervisor sa ibang area, isang katrabaho, o isang taong hindi empleyado ng employer, tulad ng kliyente o customer.