Breadcrumb

  1. Home
  2. سندونه په پښتو ژبه
  3. جنسي ځورونه

جنسي ځورونه

یو شخص (عارض یا کارکونکی) د هغه د جنسیت له کبله ځورول غیرقانوني عمل دی. په ځورونه کې ((جنسي ځورونه)) یا جبري جنسي عملونه، د جنسي عمل غوښتنې، او نور د جنسي ماهیت شفاهي یا فزیکي ځورونه شامله ده.

ځورنه اړینه یا مهمهنه ده چې یواځې د جنسي ماهیت وي، خو په دې کې د یو کس د جنسیت په اړه ناوړه څرګندونې هم شاملې دي. د بیلګې په ډول ، دا غیر قانوني عمل دی چې د ښځو په اړه په عمومي توګه په ناوړه تبصرو سره یوه ښځه وځورول شي.

قرباني او ځورونکی ښځه او سړی دواړه کیدای شي، او قرباني او ځورونکی د ورته جنس کیدای شي.

که څه هم قانون ساده شوخي کول، څېړنې نه منع کوي، یا داسې ځانګړې پیښې چې زیاتې جدي نه وي، ځورونه غیر قانوني عمل دی، په داسې حال کې چې دا په تکرار سره او جدي وي چې  د ستونزو ډک او ناوړه کاري چاپیریال رامنځته کوي، یا کله چې د دې له کبله په استخدام ګمارنو کې څه ناوړه پریکړه رامنځته شي (لکه قرباني له کار څخه ګوښه کړل شو یا یې تنزیل وکړل شو).

ځورونکی د قرباني مدیر، د بلې سیمې مدیر، د کار ملګری، یا داسې یو کس کیدای شي چې د ګومارونکي سره کار نه کوي، لکه پیردونکی.

د استخدام کوونکی پوښښ

15 یا ډېر کارکوونکي

 

د وخت محدودیتونه

د لګښت ثبتولو لپاره 180 ورځې
(کېدای شي ایالتي قوانینو له لوري وغځول شي)

فدرالي کارکوونکي د EEO مشاور سره اړیکې لپاره 45 ورځې وخت لري