Breadcrumb

  1. Home
  2. Impormasyon sa Tagalog
  3. Fact Sheet: Diskriminasyon sa Relihiyon

Fact Sheet: Diskriminasyon sa Relihiyon

Paunawa Patungkol sa Pamantayan sa Hindi Makatuwirang Paghihirap sa Titulo VII ng Mga Kaso sa Pangrelihiyong Akomodasyon.

Ang dokumentong ito ay inisyu bago ang desisyon ng Korte Suprema sa Groff v. DeJoy, 143 S. Ct. 2279 (2023). Nilinaw ng opinyon ng Groff na "ang pagpapakita ng ‘higit na minimal na pasanin na gastos'...ay hindi sapat upang magtatag ng hindi makatuwirang paghihirap sa ilalim ng Titulo VII." Sa halip, ay pinanigan ng Korte Suprema na “ang hindi makatuwirang paghihirap ay ipinapakita kapag ang isang pasanin ay malaki sa pangkalahatang konteksto ng negosyo ng isang employer,” “[isinasaalang-alang] ang lahat ng nauugnay na mga salik sa kaso, kabilang ang partikular na mga akomodasyon na pinag-uusapan at ang kanilang praktikal na epekto sa gabay ng karunungan, laki at gastos sa pagpapatakbo ng isang employer.” Pinapalitan ng Groff ang anumang salungat na impormasyon sa webpage na ito. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga mapagkukunan sa diskriminasyon batay sa relihiyon ng EEOC, mangyaring tingnan ang Diskriminasyon Batay sa Relihiyon.

Ipinagbabawal ng Titulo VII ng Batas sa Mga Sibil na Karapatan ng 1964 ang pandidiskrimina ng mga employer laban sa mga indibidwal dahil sa kanilang relihiyon (o kawalan ng paniniwala sa relihiyon) sa pag-hire, pagpapaalis sa trabaho, o anupamang tuntunin at kundisyon ng pagtatrabaho. Ipinagbabawal din ng batas ang paghihiwalay ng trabaho batay sa relihiyon, gaya ng pagtatalaga ng empleyado sa posisyong hindi para sa pakikipag-ugnayan sa customer dahil sa aktwal o ikinakatakot na kagustuhan ng customer.

Bukod pa rito, ipinag-aatas ng Batas sa mga employer na makatuwirang tanggapin ang mga paniniwwala at kasanayan sa relihiyon ng mga aplikante at empleyado, maliban na lang kung ang paggawa nito ay magdudulot ng higit pa sa maliit na pasanin sa pagpapatakbo ng negosyo ng employer. Ang makatuwirang pagtanggap sa relihiyon ay anumang pagsasaayos sa kapaligiran sa trabaho na magbibigay-daan sa empleyado na magsanay ng kanyang relihiyon. Ang flexible na pag-iiskedyul, mga boluntaryong paglilipat o pagpapalit ng shift, muling pagtatalaga ng trabaho sa mga lateral na paglipat, at mga pagbubukod sa mga panuntunan sa pananamit o pag-aayos ay mga halimbawa ng pagtanggap sa mga paniniwala sa relihiyon ng isang empleyado.

Kung ang isang partikular na pagtanggap ay magdudulot ng labis na paghihirap sa negosyo ng employer ay nakadepende sa mga indibidwal na sitwasyon.  Halimbawa, maaaring magdulot ang isang pagtanggap ng labis na paghihirap kung ito ay magastos, nagkokompromiso sa kaligtasan sa trabaho, nagbabawas ng kahusayan sa lugar ng trabaho, lumalabag sa mga karapatan ng iba pang empleyado, o hinihiling sa iba pang empleyado na gumawa ng higit pa sa kanilang bahagi ng potensyal na mapanganib o mabigat na trabaho. Maaaring ring ipakita ang labis na paghihirap kung ang kahilingan para sa pagtanggap ay lumalabag sa mga karapatan sa trabaho ng iba na itinatag sa pamamagitan ng kasunduan sa sama-samang negosasyon (collective bargaining agreement) o system ng seniority.

Ipinagbabawal din ng Titulo VII ang panliligalig sa relihiyon ng mga empleyado, gaya ng mga nakakapanakit na pahayag tungkol sa mga paniniwala o kasanayan sa relihiyon ng isang tao.  Bagama't hindi ipinagbabawal ng batas ang simpleng pang-aasar, mga hindi naaangkop na komento, o mga nakahiwalay na insidenteng hindi masyadong seryoso, maaaring labag sa batas ang panliligalig kapag masyado itong madalas o matindi na bumubuo ng mapanganib o nakakapanakit na kapaligiran sa trabaho o kapag magreresulta ito sa hindi magandang pagpapasya sa trabaho (gaya ng pagpapaalis sa trabaho o pag-demote ng biktima).

Labag din sa batas na gumanti laban sa isang indibidwal dahil sa pagtutol sa mga kasanayan sa trabaho na nandidiskrimina batay sa relihiyon o dahil sa pagsasampa ng kaso sa diskriminasyon, pagpapatotoo, o pakikilahok sa anumang paraan sa isang imbestigasyon, pagdinig, o paglilitis sa ilalim ng Titulo VII.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga Tanong at Sagot: Diskriminasyon sa Relihiyon sa Lugar ng Trabaho sa https://www.eeoc.gov/laws/guidance/questions-and-answers-religious-discrimination-workplace at Pinakamahuhusay na Kasanayan sa Pag-aalis ng Diskriminasyon sa Relihiyon sa Lugar ng Trabaho sa https://www.eeoc.gov/laws/guidance/best-practices-eradicating-religious-discrimination-workplace.